Fundacja Akademia Rozwoju wraz z HUMANEO realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Droga do aktywności”.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 367 147, 34 zł

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej u min. 75%  z 36 os. (22K, 14M) młodych (w tym min. 8 ON), wyłącznie os. powyżej 18 rż i poniżej 30 rż, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym os. bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, mieszkańców na terenie MOF Olsztyna*, od 01.08.2020 r. do 31.05.2021 r.

*Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF Olsztyna) (w tym zamieszkujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji) [Miasto Olsztyn oraz Gminy: Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity].

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Droga do aktywności” realizowany jest przez Fundację Akademia Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem HUMANEO od 1.08.2020 – 31.09.20211 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.08.2020 r. do 31.05.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin zajęć (3 spotkania po 2 godziny).
 2. Zakres tematyczny: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP, opracowanie IŚR dla każdego UP, wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości, sposoby radzenia sobie z niskim poczuciem wartości, nauka technik przydatnych przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów, diagnoza i przełamanie barier UP, trening motywacyjny, zmiana postawy z biernej na czynną, rozwiązywanie indywidualnych problemów zgłoszonych przez UP.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin zajęć (2 spotkania po 8 godzin).
 2. Zakres tematyczny: (do wyboru – zgodnie z IŚR)
  1. radzenie sobie ze stresem: czynniki wywołujące stres, diagnoza własnej podatności na stres, techniki i metody redukcji stresu;
  2. trening asertywności: praca z emocjami i blokującymi myślami, asertywna odmowa, reagowanie na atak i krytykę, asertywne techniki wyrażania oczekiwań;
  3. autoprezentacja: pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych, dykcja, przełamywanie barier komunikacyjnych;
  4. inna tematyka szkolenia „miękkiego” zgodna z potrzebami UP.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz catering (przerwa kawowa i obiad).
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 2 godzin zajęć (2 spotkania po 1 godzinę).
 2. Zakres tematyczny: ustalenie i rozwiązanie problemu zawodowego, zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej, wyznaczenie celów zawodowych, mocnych i słabych stron, diagnoza preferencji zawodowych, określenie zainteresowań i umiejętności, stworzenie ścieżki zawodowej (IPD), dobór szkoleń odpowiadających predyspozycjom, zainteresowaniom i umiejętnościom UP. Doradca zawodowy udzieli informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, udzieli porad z wykorzystaniem metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie pracy.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy, z uwzględnieniem zawodów deficytowych, zgodnie z aktualnym Barometrem zawodów.
 2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 36 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 4. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:
  1. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  2. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
  3. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
 5. Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie).
 6. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
  1. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
  3. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 7. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Partner.
 8. Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika szkolenia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości.
 9. Wymagana frekwencja – 80%.
 10. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, podręcznik, catering (obiad i przerwa kawowa), stypendium szkoleniowe.
 1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
 2. Staże są przewidziane dla 18 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży[1] oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:
 4. staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy (której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż), która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;
 5. zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu, przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;
 6. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu. Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż;
 7. po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej;
 8. podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej.
 9. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż.
 10. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Partner.
 11. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
 12. Uczestnik/-czka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
 13. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (lub 140 godzin miesięcznie w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności), chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującego na staż.
 14. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie.
 15. Kwotę stypendium stażowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
  1. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
  3. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 16. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Partner.
 17. Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez Partnera.
 18. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika stażu udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 19. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 20. Wymagana frekwencja – 100%.
 21. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

[1] Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: http://www.stazeipraktyki.pl/program.

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 5 godzin (5 spotkań po 1 godzinę) zajęć z zakresu pośrednictwa pracy.
 2. Zakres tematyczny: udzielenie pomocy UP w uzyskaniu zatrudnienia, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami UP.
 4. Wymagana frekwencja – 80%
 5. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • egzaminy zawodowe,

 • materiały dydaktyczne,

 • poczęstunek,

 • certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE w biurze projektu:

ul. P. Tadeusza 6
10-546 Olsztyn

telefonicznie pod numerem +48 605 202 488 oraz +48 609 011 741
lub w formie elektronicznej na adres: dda@akademia-rozwoju.org.

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Koniec realizacji projektu „Droga do aktywności” Informujemy, że 30 września 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Droga do aktywności”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 sierpnia 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jego uczestnikami …
 • Staże zawodowe – połowa drogi za nami! Uczestnicy projektu „Droga do aktywności” są właśnie na półmetku realizacji ostatniej formy wsparcia przewidzianej w ramach projektu, którą są trzymiesięczne staże zawodowe. Tym samym uczestnicy mają możliwość nabycia cennego doświadczenia …
 • Ruszamy ze stażami zawodowymi! Informujemy, że uczestnicy projektu „Droga do aktywności” wraz z początkiem lipca rozpoczną trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń …
 • Pośrednictwo pracy – grupa II oraz grupa III W dniu jutrzejszym kolejni uczestnicy projektu „Droga do aktywności” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji …
 • Ruszają zajęcia z poradnictwa zawodowego Już w najbliższych dniach uczestnicy projektu „Droga do aktywności” należący do grupy II oraz grupy III rozpoczną kolejną formę wsparcia, a mianowicie spotkania z doradcą zawodowym. Każdy z uczestników odbędzie …
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA KOLEJNYCH GRUP W najbliższym czasie kolejni uczestnicy projektu „Droga do aktywności” wezmą udział w spotkaniach z psychologiem, które pomogą im w zdiagnozowaniu ich indywidualnych potrzeb i potencjałów. Dla każdej z osób przewidziano …
 • OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO PROJEKTU „DROGA DO AKTYWNOŚCI” To już ostatnia prosta! Przed nami ostatnie dni rekrutacji do projektu „Droga do aktywności” . Jeżeli masz między 18 a 30 lat, mieszkasz na ternie MOF Olsztyna i szukasz możliwości …
 • WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA DO AKTYWNOŚCI” Szukasz możliwości rozwoju zawodowego? Chcesz zaplanować swoją karierę zawodową i ścieżkę rozwoju? Projekt „Droga do aktywności” jest dla Ciebie. Wejdź na stronę i poznaj szczegóły. Celem projektu „Droga do aktywności”jest …
 • DROGA DO AKTYWNOŚCI: ROZPOCZYNAJĄ SIĘ SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY Uczestnicy projektu „Droga do aktywności” rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań jest udzielnie Uczestnikom pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 5 spotkań z zakresu pośrednictwa pracy. Zakres …
 • REALIZUJMEMY SZKOLENIE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO AKTYWNOŚCI” Uczestnicy Projektu „Droga do aktywności” biorą udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Szkolenia ustalane są z uwzględnieniem zawodów deficytowych, na …