• podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • działalność edukacyjna w zakresie rozwoju świadomości obywateli i angażowania społeczeństwa w rozwój gospodarczy,
 • wspomaganie oraz promowanie wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego,
 • aranżowanie związków pomiędzy przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, w szczególności instytucjami z otoczenia biznesu oraz monitoring i zarządzanie takimi związkami,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz integracji europejskiej, ochrony wolności i praw człowieka, w tym działania propagujące rozwój społeczeństwa demokratycznego,
 • działalność badawcza w zakresie analiz społeczno-gospodarczych,
 • propagowanie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu,
 • podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia oraz promowanie wolontariatu i jego organizacja,
 • działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność charytatywna,
 • propagowanie wśród przedsiębiorców społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.