„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Pierwsi uczestnicy rozpoczynają swój udział w projekcie

Pierwsi Uczestnicy Projektu od dnia 14.03.2022 r. realizują indywidualne zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu (w tym opracowanie IŚR).

W ramach indywidualnych spotkań ze specjalistami poruszane zostaną takie tematy jak: analiza osobowości i określenie predyspozycji Uczestników/-czek Projektu, określenie stopnia oddalenia od rynku pracy, oraz stworzenie/aktualizacja IŚR dla każdego z Uczestnika/-czki Projektu.

Każdy z Uczestników odbędzie jedno spotkanie z psychologiem w wymiarze 1 h oraz jedno spotkanie z doradcą zawodowym w wymiarze 1 h.