Fundacja Akademia Rozwoju wraz z HUMANEO realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja – Integracja – Praca”.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 870 285,77 zł

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim;
 • jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Projekt „Aktywizacja – Integracja – Praca” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 870 285,77 zł.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Aktywizacja – Integracja – Praca” realizowany jest przez Fundację Akademia Rozwoju (Beneficjent) oraz Humaneo (Partner) w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.10.2021 r. do 31.05.2023 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 1 godzinę zajęć z psychologiem oraz 1 godzinę zajęć z doradcą zawodowym w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP (jedno jednogodzinne spotkanie z psychologiem oraz jedno jednogodzinne spotkanie z doradcą zawodowym)
 • zakres tematyczny: analiza osobowości i określenie predyspozycji UP, określenie stopnia oddalenia od rynku pracy, stworzenie/aktualizacja IŚR dla UP.
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin zajęć z psychologiem w ramach poradnictwa psychologicznego (sześć jednogodzinnych spotkań lub trzy dwugodzinne spotkania w zależności od potrzeb zgłaszanych przez UP).
 • zakres tematyczny: motywacja i samoocena, asertywność, dokonywanie adekwatnej oceny siebie, podejmowanie decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.
 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 32 godziny zajęć w ramach szkolenia z zakresu kompetencji społecznych (cztery ośmiogodzinne spotkania).
 • zakres tematyczny: praca w zespole, posługiwanie się mową ciała, wypracowywanie kompromisu, stosowanie techniki zadawania pytań, przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, przyjmowanie konstruktywnej krytyki, przekonywanie innej osoby.
 • wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
 • szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy
 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny zajęć z zakresu pośrednictwa pracy (cztery jednogodzinne spotkania lub dwa dwugodzinne spotkania w zależności od potrzeb zgłaszanych przez UP).).
 • zakres tematyczny: zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla UP, pozyskiwanie ofert pracy i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, upowszechnianie ofert pracy wśród UP, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami.
 • pozyskiwanie odpowiednich oferty pracy od pracodawców. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy.
 • aplikacje UP zostaną przekazane potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami.
 • wsparcie ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego.
 • udział w stażach umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • odbycie stażu zawodowego ułatwi wejście na rynek pracy przez Uczestnika/-czkę, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry
 • materiały dydaktyczne
 • catering
 • egzaminy zawodowe
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Legnicka 7

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.: 609-411-983

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres:

aip@akademia-rozwoju.org

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE