DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 18 lat i więcej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby bezrobotne i bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, nieposiadający doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami z terenu powiatów: złotoryjskiego, jaworskiego, lwóweckiego, karkonoskiego.
 

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA WŁĄCZENIE” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 października 2021 do 31 grudnia 2022 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.10.2021 r. do 28.02.2022 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

a. analiza osobowości i określenie predyspozycji Uczestnika,
b. diagnoza sytuacji problemowej,
c. diagnoza zasobów, potencjału, potrzeb Uczestnika,
d. diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
e. poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.

a. indywidualne spotkania z Uczestnikiem w zakresie motywacji, samooceny, asertywności,
b. dokonanie adekwatnej oceny siebie,
c. podejmowanie decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

a. praca w zespole,
b. posługiwanie się mową ciała,
c. wypracowywanie kompromisu,
d. stosowanie technik zadawania pytań,
e. przekazywanie informacji o faktach,
f. zwracanie się do słuchaczy,
g. przyjmowanie konstruktywnej krytyki.
h. przekonywanie innej osoby.

a. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

a. Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,
b. Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
c. Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy,
d. Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

a. Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
b. Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,
c. Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
  3. 3 miesięczne staże,
  4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
  5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
  6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE:
W biurze projektu:
ul. Polna 1
59-620 Gryfów Śląski

Biuro czynne:
Od pon. do pt. 8:00 – 16:00

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE