• Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.09.2023
 • Dofinansowanie projektu z UE: 1 682 005,50 zł

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 18 lat i więcej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby bezrobotne i bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, nieposiadający doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami z terenu powiatów: złotoryjskiego, jaworskiego, lwóweckiego, karkonoskiego.
 

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min. 34% osoby z GD i zatrudnieniowej wśród min.30% osoby z GD oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród

110 os. (66K,44M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze woj. dolnośląskiego w powiecie: złotoryjskim, jaworskim, lwóweckim, karkonoskim, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.10.2021-30.09.2023.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:

110 os. (66K i 44 M) – są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności

aktywizacji społecznej zamieszkujące zg.z KC na obszarze powiat: złotoryjskiego, jaworskiego, lwóweckiego i karkonoskiego z WD.

Struktura:

 • osoby z niepełnosprawnościami -min. 5%GD, tj. 6 os. [4K/2M]
 • kobiety – min. 60% GD, tj. 66 os.
 • 70% GD to os. bezrobotne, tj. 77 os. [46K/31M],
 • 30% GD to os. bierne zawodowo, tj. 33 os. [20K/13M]
 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA WŁĄCZENIE” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 1 października 2021 do 30 września 2023 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.10.2021 r. do 30.06.2023 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

a. analiza osobowości i określenie predyspozycji Uczestnika,
b. diagnoza sytuacji problemowej,
c. diagnoza zasobów, potencjału, potrzeb Uczestnika,
d. diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
e. poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.

a. indywidualne spotkania z Uczestnikiem w zakresie motywacji, samooceny, asertywności,
b. dokonanie adekwatnej oceny siebie,
c. podejmowanie decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

a. praca w zespole,
b. posługiwanie się mową ciała,
c. wypracowywanie kompromisu,
d. stosowanie technik zadawania pytań,
e. przekazywanie informacji o faktach,
f. zwracanie się do słuchaczy,
g. przyjmowanie konstruktywnej krytyki.
h. przekonywanie innej osoby.

a. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

a. Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,
b. Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
c. Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy,
d. Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

a. Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
b. Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,
c. Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 3. 3 miesięczne staże,
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE:
W biurze projektu:
ul. Polna 1
59-620 Gryfów Śląski

Biuro czynne:
Od pon. do pt. 8:00 – 16:00

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Rusza dodatkowa rekrutacja do projektu !

Dodatkowa rekrutacja do projektu została rozpoczęta! Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:*Osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je

Czytaj dalej »