• Realizator projektu: Fundacja Akademia Rozwoju, ul. Katedralna 5/20/3, 37-700 Przemyśl
 • Okres realizacji projektu: 1.04.2024 r. – 31.03.2025 r.
 • Obszar realizacji projektu: woj. Mazowieckie,  powiat radomski – gminy: Iłża, Pionki; m. Radom

Fundacja Akademia Rozwoju Realizuje zadanie publiczne pod tytułem Szansa dla biernych zawodowo kobiet”

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową (GD) stanowić będą wyłącznie kobiety (z uwagi na trudniejszą sytuację na rynku pracy), w tym kobiety w wieku 18 – 29 lat, które posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, stanowić będą minimum 50% grupy docelowej.

Osobą uczestniczącą w Projekcie może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. zamieszkuje lub przebywa na terenie obszarów strategicznej interwencji regionu mazowieckiego regionalnego województwa mazowieckiego (powiat radomski – gminy: Iłża, Pionki; m. Radom) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (tj. miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu);

b. jest bierną zawodowo kobietą w wieku między 18 a 59 rokiem życia;

c. nie korzysta z tożsamego wsparcia współfinansowanego z innych źródeł.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 60 osób (60 kobiet) biernych zawodowo, w wieku produkcyjnym, w szczególności kobiet biernych zawodowo z wykształceniem ISCED 3 i niższym oraz w wieku do lat 30, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tereny Regionu Mazowieckiego Regionalnego (powiat radomski – gminy: Iłża, Pionki; m. Radom), poprzez skorzystanie z instrumentów dostosowanych do potrzeb Osób uczestniczących w Projekcie w oparciu o indywidualną ścieżkę wsparcia w okresie 1.04.2024-31.03.2025, prowadzącą do bycia w lepszej sytuacji na rynku pracy przez minimum 40 osób i podniesienia poziomu wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn przez minimum 48 osób.

EFEKTY, REZULTATY:

W związku z realizacją projektu, zaplanowano osiągniecie niżej wymienionych rezultatów:

 • Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 48 kobiet.
 • Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – min. 66 %, tj. min. 40 kobiet.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 704 461,76 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 448 792,50 PLN

DOSTĘPNOŚĆ BIURA PROJEKTU:

Biuro projektu jest zlokalizowane w budynku bez barier architektonicznych (w budynku dostępna jest winda, podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie przejścia, odpowiednio dostosowana toaleta,  dostępne są 40 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami).

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Fundacja Akademia Rozwoju Realizuje zadanie publiczne pod tytułem Szansa dla biernych zawodowo kobiet”

Projekt realizowany jest w terminie od 1.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

ZADANIA:

 • Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie odbędzie 4 godziny zajęć  w ramach identyfikacji potrzeb Osoby uczestniczącej w Projekcie – 2 spotkania po 2 godz.
 • Zakres tematyczny: analiza obecnej sytuacji społeczno-zawodowej Osoby uczestniczącej w Projekcie, jej predyspozycji zawodowych, stanu wiedzy, zdolności, kwalifikacji / kompetencji w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy, diagnoza potrzeb / oczekiwań Osoby uczestniczącej w Projekcie w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.
 • Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie odbędzie 2 godziny zajęć  w ramach diagnozy umiejętności cyfrowych – 1 spotkanie po 2 godz.
 • Zakres tematyczny: diagnoza umiejętności cyfrowych, określenie poziomu posiadanych przez każdą Osobę uczestniczącą w Projekcie umiejętności cyfrowych, ocena potrzeby uzupełnienia kompetencji cyfrowych.
 • Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie, u której wykazana zostanie potrzeba uzupełnienia kompetencji cyfrowych, odbędzie 80 godzin szkolenia uzupełniającego kompetencje cyfrowe.
 • Osobom uczestniczącym w Projekcie biorącym udział w szkoleniu uzupełniającym kompetencje cyfrowe zostaną zapewnione materiały szkoleniowe i poczęstunek, ponadto przysługiwać im będzie stypendium szkoleniowe, a także opłacony zostanie im egzamin zewnętrzny. Osobom uczestniczącym w Projekcie przysługuje również możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Osoby uczestniczące w Projekcie mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Osoby uczestniczącej w Projekcie oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
 • Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.
 • Osobom uczestniczącym w Projekcie, biorącym udział w szkoleniu zawodowym zostanie zapewniony catering, materiały szkoleniowe, ponadto przysługiwać im będzie stypendium szkoleniowe, a także opłacony zostanie im egzamin zewnętrzny. Osobom uczestniczącym w Projekcie przysługuje również możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Ze wsparcia może skorzystać każda Osoba uczestnicząca w Projekcie, u której zdiagnozowano niski poziom kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, z obszaru przedsiębiorczości / samozatrudnienia.
 • Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie biorąca udział w szkoleniach aktywizujących odbędzie 30 godzin (5 dni x 6 godzin) zajęć.
 • Zakres tematyczny szkoleń: nabywanie umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych, poszukiwanie źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych, budowanie i podtrzymywanie kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej, promowanie wśród pracodawców rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji.
 • Osobom uczestniczącym w Projekcie biorącym udział w szkoleniach aktywizujących zostanie zapewniony catering, ponadto przysługiwać im będzie stypendium szkoleniowe.
 • Osoby uczestniczące w Projekcie zakładające działalność gospodarczą w ramach projektu będę mogły skorzystać z finansowego wsparcia pomostowego, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczyń w dążeniu do uzyskania i utrzymania płynności finansowej w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie pomostowe dotyczy tylko tych Osób uczestniczących w Projekcie, które nie skorzystają z możliwości uzyskania tożsamego wsparcia z innego źródła.
 • Wsparcie pomostowe wypłacane będzie w wysokości 3 600,00 zł przez okres 6 miesięcy.
 • Wsparcie pomostowe będzie stanowić pomoc de minimis i będzie wypłacane UP na podstawie złożonych wniosków przez Osoby uczestniczące w Projekcie o przyznanie wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Maratońska 3, 26-600 Radom

tel.: 605 202 299

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres: sdbzk@akademia-rozwoju.org

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DOŁĄCZ DO PROJEKTU: