„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Przedłużono okres realizacji projektu!

Informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 31.12.2022 r., zatem rekrutacja do projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” nadal trwa!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: wałbrzyskim (bez miasta Wałbrzych), kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim;
  • jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
  • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!