„Aktywizacja – Integracja – Praca”: Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych dla grupy 1

Pierwsza grupa Uczestników Projektu „Aktywizacja – Integracja – Praca” od dnia 26.05.2022 r. realizuje szkolenie z zakresu kompetencji społecznych w wymiarze 32 h. Planowany termin zakończenia szkolenia to 31.05.2022 r.

Szkolenie ma na celu udzielenie wsparcia UP w pobudzaniu jego aktywności własnej, odkrywaniu potencjału w nim tkwiącego, integrację grupy uczestników i poprawy samooceny przez wzmocnienia postaw aktywnych. Działania te mają przyczynić się bezpośrednio do aktywizacji uczestników w zakresie funkcjonowania w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej. Ponadto ma ono na celu aktywizację społeczną i wspomożenie działań aktywizacji zawodowej, dając możliwość wszystkim uczestnikom do spotkania się, integracji, wymiany doświadczeń, co w konsekwencji przełoży się na efektywniejsze poszukiwanie pracy na lokalnym rynku.

W ramach szkolenia poruszane będą takie tematy jak:  

  • Praca w zespole
  • Posługiwanie się mową ciała
  • Wypracowywanie kompromisu
  • Stosowanie techniki zadawania pytań
  • Przekazywanie informacji o faktach
  • Zwracanie się do słuchaczy
  • Przyjmowanie konstruktywnej krytyki
  • Przekonywanie innej osoby.