AKTYWIZUJEMY MAŁOPOLSKĘ!

Pierwsi Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” zostali zrekrutowani i przystąpili do realizacji początkowych form wsparcia! Uczestnicy korzystają z form aktywizacji zawodowej zupełnie bezpłatnie.

Pierwszym krokiem na drodze do poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy dla Uczestników projektu jest identyfikacja indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania.

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin zajęć (2 spotkania po 2 godziny w celu opracowania/aktualizacji IPD oraz 2 spotkania po 1 godzinę w celu weryfikacji założeń IPD). Zakres tematyczny tej formy wsparcia to:

  • identyfikacja potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, poziomu motywacji UP,
  • diagnoza posiadanych kompetencji, kwalifikacji, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
  • diagnozowanie barier i deficytów, określenie potencjału i predyspozycji zawodowych.

Wymagana frekwencja – 100%. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Dowiedz się więcej na temat tego projektu na stronie „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja”.

Zapraszamy!