KAZA: IDENTYFIKUJEMY ZAWODOWE POTRZEBY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Identyfikacja indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania to jeden z podstawowych kroków realizowanych przez nas projektów. Już 9. grudnia Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczną zajęcia mające na celu wytyczenie kierunku ich zawodowego rozwoju.

Każdy Uczestnik projektu odbędzie 6 godzin zajęć- (2 spotkania po 2 godziny w celu opracowania/aktualizacji IPD oraz 2 spotkania po 1 godzinę w celu weryfikacji założeń IPD.

Zakres tematyczny zajęć to:

  • identyfikacja potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, poziomu motywacji UP,
  • diagnoza posiadanych kompetencji, kwalifikacji, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
  • diagnozowanie barier i deficytów,
  • określenie potencjału i predyspozycji zawodowych.

Wymagana od Uczestników projektu frekwencja na zajęciach to 100%. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Projekt „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” skierowany jest dla mieszkańców woj. małopolskiego. Więcej informacja na temat projektu znajdziesz na stronie „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja”.