REALIZUJMEMY SZKOLENIE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO AKTYWNOŚCI”

Uczestnicy Projektu „Droga do aktywności” biorą udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Szkolenia ustalane są z uwzględnieniem zawodów deficytowych, na podstawie aktualnego Barometru zawodów.

Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

  • uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  • ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
  • każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Wymagana frekwencja – 80%.

Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, podręcznik, catering (obiad i przerwa kawowa), stypendium szkoleniowe.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Zapoznaj się z informacjami na stronie „Droga do aktywności”. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu: ul. P. Tadeusza 6, 10-546 Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres: dda@akademia-rozwoju.org.

Zapraszamy!