TRWAJĄ STAŻE ZAWODOWE

Kilkunastu uczestników projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja!” uczęszcza właśnie na staże zawodowe, które są ostatnim rodzajem form wsparcia. Ich celem jest nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Przed przystąpieniem do stażu każdy z uczestników odbył badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Warto przypomnieć, iż na czas odbywania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Ponadto w okresie odbywania stażu każda z osób objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/kaza/