IT CONSULTING w partnerstwie z Fundacją Akademia Rozwoju
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kompleksowa akcja
zawodowa aktywizacja!”

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Celem projektu jest wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia 30 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, mieszkających w rozumieniu przepisów KC lub uczących się w powiatach województwa małopolskiego: nowosądeckim, nowotarskim, suskim, limanowskim, wadowickim, gorlickim, należących do grupy docelowej, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, poprzez realizację wsparcia w projekcie (zadania: Identyfikacja indywidualnych potrzeb UP z opracowaniem (IPD), pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r. prowadzącego do zatrudnienia min. 14 os. oraz nabycia kwalifikacji zawodowych przez min. 22 osoby.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja!” realizowany jest przez Fundację Akademia Rozwoju  w partnerstwie z IT CONSULTING od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin zajęć (2 spotkania po 2 godziny w celu opracowania/aktualizacji IPD oraz 2 spotkania po 1 godzinę w celu weryfikacji założeń IPD).
 2. Zakres tematyczny: identyfikacja potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, poziomu motywacji UP, diagnoza posiadanych kompetencji, kwalifikacji, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego, diagnozowanie barier i deficytów, określenie potencjału i predyspozycji zawodowych.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godzin (3 spotkania po 1 godzinę) zajęć z zakresu pośrednictwa pracy.
 2. Zakres tematyczny: udzielenie pomocy UP w uzyskaniu zatrudnienia, pozyskiwanie ofert zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami UP, udzielanie informacji pracodawcom o kandydatach do pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami, informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy, przygotowanie CV i listu motywacyjnego.
 3. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami UP.
 4. Wymagana frekwencja – 100%
 5. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin zajęć (4 spotkania po 1,5 godziny).
 2. Zakres tematyczny: wzmocnienie motywacji UP i zwiększenie wiary we własne możliwości, udzielanie porad UP w kontekście jego sytuacji społeczno-zawodowej, praca nad barierami mentalnymi jakich doświadczają osoby pozostające bez zatrudnienia, motywowanie do aktywnego udziału w projekcie, opracowanie planu aktywizacji osób, które opiekują się osobami zależnymi, wypracowanie modelu godzenia życia zawodowego z prywatnym, udzielanie porad na temat relacji rodzinnych, podziału obowiązków domowych zwłaszcza przy opiece nad małymi dziećmi (do lat 7).
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu oraz zawodów deficytowych, zgodnie z aktualnym Barometrem zawodów.
 2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 4. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:
  1. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  2. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
  3. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
 5. Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie).
 6. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
  1. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
  3. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 7. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Partner.
 8. Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika szkolenia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości.
 9. Wymagana frekwencja – 80%.
 10. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, podręcznik, catering (obiad i przerwa kawowa), refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (dla 5 UP), stypendium szkoleniowe.
 1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
 2. Staże są przewidziane dla 18 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży[1] oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:
 4. staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy (której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż), która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;
 5. zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu, przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;
 6. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu. Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż;
 7. po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej;
 8. podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej.
 9. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż.
 10. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Partner.
 11. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
 12. Uczestnik/-czka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
 13. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (lub 140 godzin miesięcznie w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności), chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującego na staż.
 14. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie.
 15. Kwotę stypendium stażowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
  • nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
  • nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 16. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Partner.
 17. Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez Partnera.
 18. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika stażu udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 19. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 20. Wymagana frekwencja – 100%.
 21. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

[1] Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: http://www.stazeipraktyki.pl/program.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • certyfikat nadający kwalifikacje po szkoleniu,

 • ubezpieczenie NNW podczas staży zawodowych,

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE w biurze projektu:

ul. Węgierska 24,
38-350 Bobowa

telefonicznie: +48 663-031-704 lub  693-160-932

lub w formie elektronicznej na adres: kaza@akademia-rozwoju.org.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Zakończono realizację projektu „KAZA” Informujemy, że wraz z końcem maja 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa małopolskiego. …
 • Staże zawodowe dobiegają końca Część uczestników projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” zakończyła właśnie staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. …
 • TRWAJĄ STAŻE ZAWODOWE Kilkunastu uczestników projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja!” uczęszcza właśnie na staże zawodowe, które są ostatnim rodzajem form wsparcia. Ich celem jest nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej …
 • KAZA: GRUPA 3 ROZPOCZYNA SZKOLENIA ZAWODOWE! W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczną szkolenie zawodowe, które będzie odbywać się w Limanowej. Główny cel szkolenia to zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będą …
 • KAZA: KOLEJNE SZKOLENIA ZAWODOWE! Z radością informujemy, że kolejni Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczynają udział w szkoleniach zawodowych. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu. Uczestnicy Projektu mogą brać udział w …
 • KAZA: STARTUJĄ SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczynają udział w zajęciach z pośrednikiem pracy. To już druga grupa osób, która bierze udział w tej formie wsparcia aktywizacji zawodowej. Każdy Uczestnik projektu …
 • KAZA: PONOWNIE RUSZA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE Druga grupa Uczestników projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczyna udział w zajęciach z zakresu poradnictwa psychologicznego. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 6 godzin zajęć z psychologiem. Zakres tematyczny spotkań to: wzmocnienie …
 • KAZA: SZKOLIMY ZAWODOWO! Z radością informujemy, że Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” z grupy pierwszej rozpoczynają udział w szkoleniach zawodowych. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 30 Uczestników Projektu. Uczestnicy Projektu mogą brać …
 • KAZA: UZYSKAJ ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU Informujemy, że Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” mogą uzyskać zwrot poniesionych kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w trakcie projektu. Poznaj szczegóły! Ponosisz koszty związane z udziałem w projekcie „Kompleksowa …
 • KAZA: POWSTAJĄ INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA Informujemy, że kolejni Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczynają pracę nad Indywidualnymi Planami Działania. Celem tej formy wsparcia jest wytyczenie ścieżki rozwoju każdego z Uczestników Projektu. Każdy Uczestnik Projektu …