Warunki udziału w projekcie „Aktywizacja – Integracja – Praca”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!

W ramach projektu uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu (w tym opracowanie IŚR);
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenie z zakresu kompetencji społecznych;
 • szkolenia zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • staże zawodowe.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: wałbrzyskim (bez miasta Wałbrzych), kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim;
 • jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!