AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU: II GRUPA UCZESTNIKÓW

To już druga grupa Uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”, która rozpoczyna zajęcia z doradcą zawodowym. Celem indywidualnych spotkań z doradcą jest opracowanie dla każdego Uczestnika projektu planu działania w zakresie rozwoju zawodowego.

Spotkania z doradcą zawodowym rozpoczyna przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej Uczestnika projektu. Diagnoza pozwala na poznanie potencjału Uczestnika oraz jego uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. Wspólnie z doradcą zawodowym Uczestnik identyfikuje własne problemy zawodowe. Efektem spotkań jest opis predyspozycji i preferencji zawodowych Uczestnika, a także określenie kierunków jego rozwoju, w tym ścieżki udziału w projekcie ”Aktywność kluczem do sukcesu”.

Następnie wspólnie przygotowany zostaje IPD przez doradcę zawodowego i Uczestnika – to ustalenie i opis celu strategicznego i celów szczegółowych oraz działań rozwojowych, a także ustalenie terminów realizacji działań i oczekiwanych rezultatów.

W kolejnym etapie Uczestnik przystępuje do realizacji IPD ze wsparciem doradcy zawodowego poprzez m.in. monitorowanie realizacji IPD i opis faktycznych rezultatów działań.

Zakończenie realizacji IPD obejmuje podsumowanie objętych IPD działań, ich przebiegu i wynik końcowy realizacji IPD.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywność kluczem do sukcesu”.