KAZA: KOLEJNE SZKOLENIA ZAWODOWE!

Z radością informujemy, że kolejni Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczynają udział w szkoleniach zawodowych. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu.

Uczestnicy Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu oraz zawodów deficytowych, zgodnie z aktualnym Barometrem zawodów.

Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;

ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;

każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie).

Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, podręcznik, catering (obiad i przerwa kawowa), refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (dla 5 UP), stypendium szkoleniowe.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja”.