POWSTAJĄ INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

Pierwsza grupa Uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” rozpoczyna udział w realizacji zadania pn. Identyfikacja indywidualnych potrzeb Uczestnika, opracowanie indywidualnego Planu Działania IPD. Celem tego etapu projektu jest ukierunkowanie Uczestników na efektywny rozwój zawodowy.

Każdy Uczestnik projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” odbędzie 4 godziny indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym. W ramach spotkań przeprowadzona zostanie identyfikacji potrzeb Uczestnika oraz  opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Zakres tematyczny spotkań z doradcą zawodowym obejmuje:

  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej Uczestnika – jest to analiza potencjału Uczestnika, uwarunkowań zdrowotnych i społecznych; ustalenie problemu zawodowego; opis predyspozycji i preferencji zawodowych; a także określenie kierunków rozwoju Uczestnika, w tym ścieżki udziału w projekcie;
  • przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego i Uczestnika – to ustalenie i opis celu strategicznego i celów szczegółowych oraz działań rozwojowych; a także ustalenie terminów realizacji działań i oczekiwanych rezultatów;
  • w kolejnym etapie Uczestnik przystępuje do realizacji IPD ze wsparciem doradcy zawodowego poprzez m.in. monitorowanie realizacji IPD, opis faktycznych rezultatów działań;
  • zakończenie realizacji IPD obejmuje podsumowanie objętych IPD działań, ich przebiegu i wynik końcowy realizacji IPD.

Od Uczestników wymagana jest 100% frekwencja na spotkaniach z doradcą zawodowym.  Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu (dla 60% Uczestników) oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (dla 15% Uczestników).

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywność kluczem do sukcesu”.