Projekt ,,Akademia Rozwoju Rodziny” RPMA.09.01.00-14-d316/19
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób w wieku powyżej 18 roku życia, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach gmin poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest ponowna integracja społeczna i zawodowa 30 osób (18K, 12M) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze gmin  poniżej progu defaworyzacji określonych w „Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia”, skutkująca reintegracją społeczną poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w  zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, w okresie 01.09.2020 – 31.05.2021.

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Akademia Rozwoju Rodziny” realizowany jest przez Fundacje Akademia Rozwoju (Beneficjent) oraz Tomasz Żurek INFOS (Partner), w okresie do 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • 4h/os. (2 spotkania x 2h/os., 1x w tygodniu)
 • rozmowa z psychologiem,
 • test kompetencji,
 • przygotowanie IŚR,
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych,
 • wybór tematyki szkolenia,
 • wydobycie potencjału UP,
 • kontrakt socjalny/dokument na wzór kontraktu socjalnego,
 • e-narzędzie-Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia,
 • dla UP – zwrot kosztów dojazdu;

Pracownie:

 1. Zintegrowane poradnictwo rodzinne (psychologiczne, prawne, pedagogiczne) – 3 spotkania x 4h, 12h/grupa (zakres: radzenie sobie z trudnościami, motywacja do zmiany postaw i sposobu myślenia, udzielenie UP informacji o przysługujących prawach, pomoc w przygotowaniu pism/orzeczeń itp., porady w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wskazanie sposobów motywacji dziecka do nauki).
 2. Coaching wspierania równowagi rodzina-praca – 3 spotkania x 4h, 12h (zakres: np. sposoby rozdzielenia czasu pomiędzy pracą a domem, uświadomienie UP, iż można odnaleźć równowagę pomiędzy tymi sferami życia).
 3. Warsztaty umiejętności społecznych i życiowych – 3 spotkania x 4h, 12h (zakres: komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie, zarządzanie czasem i finansami).
 4. Warsztaty sportowo-prozdrowotne np. zumba/joga/aerobic, warsztaty o zdrowym odżywianiu oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia – 3 spotkania x 4h, 12h.
 5. Szkolenia edukacyjne (komputerowe), 4 spotkania x4h, 16h (zakres: poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje komputerowe, wpływające na status społeczny oraz szanse na znalezienie zatrudnienia. Efekty uczenia się: UP zna podstawy obsługi Windowsa, Worda, Excela, umie: obsługiwać e-mail, przeglądarkę internetową, poruszać się i wyszukiwać informacje w Internecie, efektywnie korzystać z komputera w zakresie własnej aktywizacji społeczno-zawodowej.

Dla UP przewidziano: materiały szkoleniowe, podręcznik, tablet,  catering- przerwa kawowa, zwrot kosztów dojazdu, bilety do kina.

 

 • spotkania grupowe 80 h/gr., śr. 10 spotkań x 8h, śr. 3 x w tygodniu, 3 grupy śr. 10 osobowe,
 • szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Programy szkoleń zostaną opisane językiem efektów kształcenia. Planowane są szkolenia ukierunkowane na uzyskanie kwalifikacji w zawodach (barometrzawodow.pl),
 • dla UP przewidziano: stypendium szkoleniowe, egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, catering , podręczniki, zwrot kosztów dojazdu.
 • celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego,
 • okres trwania stażu – 3 miesiące,
 • w ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.
 • 6h/osobę (3 spotkania po 2h/os.) średnio 1x w miesiącu,
 • pozyskiwanie ofert pracy (min. 3 oferty/UP),
 • przedstawianie kandydatury UP lokalnym pracodawcom,
 • inicjowanie spotkań UP z pracodawcami (min. 1 rozmowa kwalifikacyjna),
 • zbieranie i przedstawianie UP informacji o naborach rekrutacyjnych, targach pracy, ofertach pracy,
 • informowanie UP o ich prawach i obowiązkach,
 • dla UP przewidziano zwrot kosztów dojazdu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro Projektu:
ul. Grabowa 14
06-200 Maków Mazowiecki

tel. +48 576 893 373

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

e-mail: akademiarodziny@akademia-rozwoju.org

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Koniec realizacji projektu „Akademia Rozwoju Rodziny” Informujemy, że wraz z dniem 31 maja 2021 roku zakończyliśmy realizację ostatniej formy wsparcia w projekcie „Akademia Rozwoju Rodziny”, a mianowicie 3-miesięcznego stażu zawodowego. Tym samym realizacja projektu również dobiegła …
 • Staże zawodowe – ostatnia prosta Wraz z końcem maja uczestnicy projektu „Akademia Rozwoju Rodziny” zakończą swoje trzymiesięczne staże zawodowe. Przez cały ten czas nabywali oni doświadczenie zawodowe oraz zyskiwali nowe kwalifikacje, mieli też możliwość wykorzystania …
 • RUSZAMY ZE STAŻAMI ZAWODOWYMI Informujemy, że uczestnicy projektu „Akademia Rozwoju Rodziny” wraz z początkiem marca rozpoczną trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń …
 • SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH OPRACOWANIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI INTEGRACJI Już od 16 stycznia uczestnicy projektu „Akademia Rozwoju Rodziny” znajdujący się w grupie 2 będą mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych zajęciach z psychologiem. Dzięki tej formie wsparcia każdy z …
 • AKADEMIA RODZINY Fundacja Akademia Rozwoju realizuje projekt „Akademia Rozwoju Rodziny!”. Dowiedz się więcej na temat jednaj z wielu form wsparcia dla mieszkańców woj. mazowieckiego. W ramach realizowanego projektu organizujemy „Akademię Rodziny”. W …
 • AKADEMIA ROZWOJU RODZINY! Jesteś mieszkańcem gmin poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego? W wieku powyżej 18 lat? Szukasz możliwości rozwoju? Sprawdź projekt „Akademia Rozwoju Rodziny”. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych formach wsparcia. Celem projektu …
 • WOJ. MAZOWIECKIE: AKADEMIA ROZWOJU RODZINY! Mieszkasz na terenie poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego? Szukasz możliwości rozwoju? Masz więcej niż 18 lat? Dołącz do projektu „Akademia Rozwoju Rodziny!” i skorzystaj z bezpłatnych możliwości rozwoju społecznego i …
 • ROZWIJAJ SWOJĄ RODZINĘ! Zgłoś swój udział w projekcie „Akademia rozwoju rodziny!”. Naszym celem jest integracja społeczna i zawodowa 30 osób (18K, 12M) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze gmin  poniżej progu …
 • RUSZA PROJEKT „AKADEMIA ROZWOJU RODZINY”! Fundacja Akademia Rozwoju rozpoczyna realizację projektu „Akademia rozwoju rodziny!”. Projekt adresowany jest dla osób w wieku powyżej 18 roku życia, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach gmin poniżej …